Celebrate International Sauvignon Blanc Day 2018


International Sauvignon Blanc Day 2018

A few resources to get you thinking about NZ Sauvignon Blanc on International Sauvignon Blanc Day 2018

International Sauvignon Blanc Day – Wine Marlborough

NZ Wine Growers – NZ Sauvignon Blanc Day

Express Your Sauv – Yealands Family Estates

Celebrating Sauvignon Blanc Day in Blenheim – Stuff

All about Sauvignon Blanc day – Wikipedia

 

Sip Sav in Style this #SauvBlanc Day